RODO

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH

 

Zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej „RODO” informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest Łódzka Fundacja „Trampolina” z siedzibą w Łodzi, przy ul. Płk. Profesora Wacława Deca 1, KRS 0000850153, Regon 38652702400000, NIP 9472002554 (dalej „Administrator”).

Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych możliwy jest pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .

 

Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w szczególności:

 

 • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i lit. c) RODO w celu:
 1. podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą lub wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą,
 2. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;
 • na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora [tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO] w celu:
 1. marketingu produktów lub usług własnych, w tym spersonalizowanych na podstawie profilu klienta,
 2. organizowania i przeprowadzania konkursów oraz innych akcji marketingowych,
 3. dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń,
 4. prowadzenia analiz jakości oferowanych towarów i usług;
 • na podstawie odrębnej zgody [tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO] w celu:
 1. dokonania weryfikacji wiarygodności płatniczej klienta w oparciu o informacje z biur informacji gospodarczej, wedle wyboru administratora,
 2. przekazywania klientowi informacji o proponowanych zmianach Umowy, o zmianie nazwy (firmy), adresu lub siedziby, potwierdzenia przyjęcia reklamacji i udzielenia na nią odpowiedzi na wskazany adres poczty elektronicznej (e-mail),
 3. marketingu bezpośredniego produktów lub usług własnych za pomocą środków komunikacji elektronicznej (np. telefon, SMS, MMS, e-mail).

 

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane:

 

 • dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:
 1. obsługi posprzedażowej (np. obsługi reklamacji),
 2. zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących Administratorowi,
 3. wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych);
 • dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu produktów lub usług własnych, na podstawie uzasadnionego interesu prawnego, będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą;
 • dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania.

 

Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe:

 

 • prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania,
 • prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne,
 • prawo żądania od Administratora usunięcia danych,
 • prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych,
 • prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi;
 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego,
 • prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO,
 • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem),
 • prawo do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony Administratora, wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania decyzji opartej na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych.

Prawa wymienione w pkt 1)-6) i pkt 8)-9) powyżej można zrealizować m.in. poprzez kontakt z inspektorem ochrony danych (adres podany na wstępie) lub poprzez kontakt z Administratorem (adres podany na wstępie, z dopiskiem: „Ochrona danych osobowych”).

 

Kategorie odbiorców danych (podmiotów przetwarzających dane osobowe w imieniu Administratora):

partnerzy handlowi, przedsiębiorcy telekomunikacyjni, firmy windykacyjne, banki, operatorzy pocztowi, przewoźnicy, firmy drukujące korespondencję lub obsługujące korespondencję otrzymywaną od klientów, biura informacji gospodarczej, firmy archiwizujące dokumenty, firmy zajmujące się badaniami opinii klientów, partnerzy świadczący usługi techniczne (np. rozwijanie i utrzymywanie systemów informatycznych i serwisów internetowych), kancelarie prawne.

 

 

Kontakt:

 

Łódzka Fundacja „TRAMPOLINA”  Płk. Prof. Wacława Deca 1, 94-246 Łódź         

KRS 0000850153   NIP 947 20 02 554   REGON 386527024

email: kontakt@lodzkafundacjatrampolina.pl

tel. + 48 533 773 713 lub 530 759 439

 

Nasz rachunek bankowy:

BNP Paribas Bank Polska S.A.  75 1600 1462 1860 4493 2000 0001                                                           

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.